HỌC VẤN

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Northumbria, Newcastle, Vương quốc Anh

CHUYÊN MÔN

  • Quản lí thông tin thị trường
  • Quản lí hiệu suất
  • Bất động sản nhà ở
  • Sự nhạy bén về bất động sản
  • Đàm phán bán hàng
  • Tư vấn số liệu

Các dịch vụ chính